РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Христо Дочев Досев
Регистрационен номер: 0714
Статус: Активен
Година на регистрация: 2011
Статус на регистриран одитор: Регистриран одитор - Физическо лице
Град: Габрово
Пощенски код: 5300
Адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. "Орловска" № 39, ет. 1, офис 6
Телефон за контакт: 0887 610 597
Електронна поща: hdosev@gmail.com
Информация за интернет страница: www.hdosev.com
Наименование на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия: "ТЪРТЕЙ КОНСУЛТ" ООД
Единен идентификационен код на търговското дружество, чрез което регистрираният одитор упражнява одиторската професия: 204403794
Адрес на управление на търговското дружество, чрез което регистрираният одитор упражнява одиторската професия – населено място, адрес: Габрово
Седалище на търговското дружество, чрез което регистрираният одитор упражнява одиторската професия: гр. Габрово, ул. "Орловска" № 39, ет. 1, ап. 6
Върни се към списъка
Търсене